6 พฤษภา วันวิสาขบูชา ประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน (06/05/63)

6 พฤษภา วันวิสาขบูชา ประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน

      ? คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ เดือน 6

      ? วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ปรินิพพาน คือ ดับ

      ? วันวิสาขบูชาในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากลังกา

      ? นอกจากนี้ วันวิสาขบูชายังเป็นวันสำคัญของโลก โดยในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day

     ? กิจกรรมวันวิสาขบูชาที่ชาวไทยยึดถือปฏิบัติ คือ ถือศีล ฟังธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงค่ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

*************************************

 1,365 total views,  3 views today