ทหารพราน 47 จัดเวทีประชาคม ชุมชนเข้มแข็ง ตามนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล ร่วมกับ จิตอาสาญาลัน นันบารู, ผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา จัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อประชาสัมพันธ์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกัน และทำชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติด โดยมีจัดกิจกรรมในพื้นที่ อำเภอยะหา และ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

         สำหรับเวทีประชาคม ชุมชนเข้มแข็ง ขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน เป็นการพูดคุยในเรื่องการส่งเสริมครัวเรือนสมาชิกชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด การจัดตั้งกองทุนศรัทธาในหมู่บ้าน การดูแลเด็ก ๆที่ยังไม่ใช้ยาเสพติด/ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติด (ค่ายญาลันนันบารูจูเนียร์, ค่ายเยาวชนชาย – หญิง) การนำผู้เสพยา เข้าการบำบัดที่ โรงเรียนลูกผู้ชาย ตำบลบางมะรวด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ยัง อธิบายกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนในพื้นที่ ร่วมกับ จิตอาสาฯ และชาวบ้านในการช่วยกันป้องกันและดูแลการระบาดเรื่องยาเสพติดในพื้นที่เพื่ออนาคตที่ดีของเด็ก ๆ และเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดต่อไป ซึ่งจะมีการนัดการประชุมครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง

         ทั้งนี้ ผลปฏิบัติงาน สมาชิกครัวเรือนให้ความร่วมมือและร่วมกันแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้ รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับเด็กเยาวชนในเรื่องยาเสพติด สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข และส่งเสริมการาจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

**********************************

 264 total views,  3 views today