คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะครู นักเรียน จังหวัดชายแดนภาคใต้ คงมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเข้มงวด

           เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ครั้งที่ 7/2563 และสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในไตรมาส 3 พร้อมติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวในรอบ 3 เดือน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาด้านการศึกษา โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โดยมี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลกลุ่มงาน ที่ 1-6และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            จากนั้นเวลา 13.30 น. พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสะเอะตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมเยียนพบปะให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเอะ โดยมี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, นางเพ็ญศรี ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเอะ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเอะ ร่วมให้การต้อนรับ

            โรงเรียนบ้านสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลาเขต 1 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 444 คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 49 คน โรงเรียนแห่งนี้ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่างๆหลายโครงการเช่น โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล, โครงการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา, โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้, โครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา, โครงการโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแบบเข้ม และโครงการโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยในช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านสะเอะต้องปิดการเรียนการสอนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่ และได้ใช้สถานที่ภายในโรงเรียนแห่งนี้เป็น Local Quarantine ของอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลาโดยมีผู้มาพักกันตัว 14 วันจำนวน 2 ชุด รวม 59 คนตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 – 21 พฤษภาคม 2563 โดยในปัจจุบันได้ทำการเปิดการเรียนการสอนแล้ว มีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

            พลตรี จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้กล่าวให้กำลังใจคณะครูนักเรียนของโรงเรียนบ้านสะเอะ หลังจากที่ต้องใช้สถานที่แห่งนี้เป็น Local Quarantine พร้อมนำความห่วงใยและกำลังใจจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ และได้ชื่นชมทุกภาคส่วนที่ได้ตั้งใจดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้โรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นคนดีมีคุณภาพนอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนที่ เปิดโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ รวมถึงผู้ที่มีฐานะยากจน ได้ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ทำให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลอื่นอีกด้วย

            ในการนี้ พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ ยังได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการจากสถานศึกษาต่างๆในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 และได้มอบเจลแอลกอฮอล์, สเปรย์แอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัยรวมถึงอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านสะเอะ ก่อนเดินทางกลับ

**********************************

 279 total views,  3 views today