ผู้ว่าฯยะลา เปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         วันที่ 28 ก.ค. 63 ที่บริเวณฟาร์มตัวอย่างฯ บ.ชาเมาะ (วังพญา – ท่าธง) อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

         นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวซิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสามัคคี ของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอสาพระราชทาน ให้ทุกจังหวัดรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วน ระดมสรรพกำลังประชาชนจิตอาสา ร่วมการปฏิบัติกับกำลังพลจิตอาสา ดำเนินกิจกรมจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปตามพระราโชบายและวัตถุประสงค์ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยการขุดคลอง การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)จังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด ได้จัดกิจกรรมให้บริการประชาชน เช่น การให้ความรู้ด้านวิชาชีพ การฝึกอาชีพ การทำหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การบริการตัดผม การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การให้บริการด้านสาธารณสุข และกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมการปล่อยปลา เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์ทั้งความเพื่อนำไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ เพื่อตนเองครอบครัว และชุมชน รวมทั้งได้รับบริการจากหน่วยงานของจังหวัดเพื่อปันสุขแก่ประชาชน อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดไป

***************************************

 159 total views,  3 views today