หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ปลูกฝังให้เยาวชนรักชาติ ห่างไกลยาเสพติด

           เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโผลง หมู่ที่ 5 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4814 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4814 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมหน้าเสาธง แสดงการเคารพธงชาติ ปลูกฝังอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เน้นย้ำการคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID – 19 ในสถานศึกษาแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal พร้อมพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการยาเสพติด โทษ และพิษภัย รวมถึงวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้ารัฐ บุคลากรกรทางการศึกษา และนักเรียนในพื้นที่

          ทั้งนี้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ถือเป็นนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และวิธีการป้องกันตนเอง รับรู้โทษ และพิษภัยยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่จะทำให้เยาวชนในสถานศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด และกลับมาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน

***************************

 1,164 total views,  2 views today