ศอ.บต.มอบนโยบายการปฏิบัติงานและแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาแก้ไขปัญหา จชต. ประจำปี 64

   

          พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของ ศอ.บต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต.ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศอ.บต.ประจำสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และหน่วยที่ขึ้นตรงกับ ศอ.บต.เข้าร่วม โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการมอบนโยบายการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้ง ชี้แจงแผนบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการพัฒนา

          ทั้งนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต.ว่า สิ่งสำคัญที่เราทุกคนจะต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนนั้น มี 3 ประการ คือ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่  ความยากจน (ความเหลื่อมล้ำ) และความเป็นธรรมในสังคม โดย ศอ.บต.จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนนั้นมีหน่วยงานตามแผนบูรณาการ ทั้ง 14 แผนงาน หน่วยงานในพื้นที่ (จังหวัดและกลุ่มจังหวัด) รวมทั้ง หน่วยงานกระทรวง ทบวง กรม ที่มีแผนงานโครงการในพื้นที่ จชต.

          ด้วยการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนแม่บทฯ แผนบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา จชต.(คปต.)ยุทธศาสตร์การพัฒนา จชต.2563-2565 (ศอ.บต.) โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ พื้นที่มั่นคง ปลอดภัย ประชาชนไม่แตกต่างเหลื่อมล้ำ มีความเป็นธรรมในสังคม “ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ ” เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในวิถีพหุวัฒนธรรม” สำหรับภารกิจเร่งด่วนในปี 2564 คือ การขยายผลเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่นยืน การขยายผลครัวเรือนพึ่งพาตนเองผ่านโครงการต่างๆ การส่งเสริมสร้างรายได้ในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมอาชีพสู่ตลาดแรงงาน การยกระดับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตลอดจน การให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ที่จะต้องร่วมบูรณาการกับทุกส่วนให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่

 

 

*************************************

 225 total views,  3 views today