“สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อน้องๆชายแดนใต้

         มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดปัตตานี  จัดโครงการมหกรรมการออกหน่วย   ทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2564 ซึ่งได้ดำเนินงานตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และองค์ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ห่างไกล

          ทันตแพทย์ ศุภผล เอี่ยมเมธาวี ประธานมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) กล่าวว่าโครงการ  “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เป็นการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ สำหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ โดยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหลักร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โดยนำแพทย์และบุคลากรด้านทันตกรรมไปให้บริการทางทันตกรรมเด็กและเยาวชนอายุ 8 – 18 ปี พร้อมกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟัน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรากฐานในชีวิตประจำวัน  สำหรับในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้ดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2563  มีเด็กและเยาวชนเป้าหมาย เข้ารับบริการกว่า  600 คน ครอบคลุมพื้นที่  4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปัตตานี   อำเภอหนองจิก  อำเภอโคกโพธิ์ และอำเภอแม่ลาน    

          ทันตแพทย์สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ประธานเครือข่ายทันตสาธารณสุขภาคใต้  กล่าวว่า ปัญหาโรคฟันผุ แม้ไม่ทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต แต่เมื่อนำเรื่องคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจมาจับ ถือว่ามีผลกระทบค่อนข้างสูง   ปัญหาโรคฟันผุ ยังคงพบมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ แม้ทันตบุคลากร/ครู และหน่วยงานต่าง ๆ จะร่วมมืออย่างเต็มที่ สามารถแก้ไขปัญหาให้เบาบางได้ระดับหนึ่งเท่านั้น  ดังนั้น งานการป้องกันฯ ถือว่ามีความสำคัญ   โดยการแปรงฟัน ทั้งที่โรงเรียน    และที่บ้าน การงด ละ เลิก เลี่ยงขนม กรุบกรอบ ขนมติดฟัน ลูกอม การใช้ฟลูออไรด์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งยาสีฟัน การตรวจสุขภาพช่องปาก และรักษาแต่เนิ่น ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ปกครอง ครู ควรดูแลใกล้ชิดอย่างจริงจัง เพื่อให้เด็กไทยห่างไกลโรคฟันผุ มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตดีในปัจจุบันและอนาคต “ปัญหาโรคฟันผุ แม้ไม่ทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต แต่หากได้ดูแลรักษาอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง คุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ปกครอง ตามมาอย่างแน่นอน”

****************************

 159 total views,  3 views today