ผู้ว่าฯ ยะลา เดินหน้าขับเคลื่อน สอดรับนโยบายการพัฒนา “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน”

         วันที่10 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลส อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีและครบกำหนดเวลา 1 ปี จำนวน 5 ราย และมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา โดยมีนายกิิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา เข้าร่วม

        นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่งคงและมีเสถียรภาพ เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยมีผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายและประชารัฐเป็นกลไกการพัฒนาในการบริหารจัดการชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก อย่างเป็นระบบจังหวัดยะลา ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ 8 ประเด็น ประกอบด้วย 1) พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเต็มพื้นที่ภายใต้แนวคิด วิถีใต้ วิถียะลา วิถีพอเพียง 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ระบบฐานข้อมูล TPMAP เป็นเครื่องชี้เป้า 3) พัฒนา OTOP ให้ได้มาตรฐาน 4) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมุ่งเน้นอาชีพและรายได้ 5)ฟื้นฟูชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี 6) สร้างสรรค์นวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน 7) ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาเชิงรุกที่เน้นสีสรรและเสนห์ยะลา และ 8) มุ่งเน้นการให้บริการประชาชน เป็นที่พึ่งของประชาชน ภายใต้แนวคิด “ทำให้ง่ายและทำได้จริง” เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานราชการ อาสาพัฒนาและพนักงานจ้างเหมาของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานดังกล่าว และเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทาง การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ. 2564 ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยะลา “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน “ รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา กระผมขอเรียนเชิญท่านมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

********************************

 165 total views,  3 views today