ผบ.ฉก.สงขลา ลงพื้นที่ ร่วมเสวนาเวทีสภาสันติสุขตำบล พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน

         เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.45 น. ที่ ชุดคุ้มครองตำบลทุ่งพอ บ้านสนี หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพลพร้อมร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลในพื้นที่ โดยมี พันโท สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40, นายฤทธชัย  ทัศจานจุน ปลัดอำเภอสะบ้าย้อย, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลทุ่งพอ ร่วมให้การต้อนรับ

          โดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลทุ่งพอในห้วงที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอยู่เสมอเพื่อเป็นกำลังเสริมแก่เจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน รวมถึงบุคลากรครูในพื้นที่  ก่อนจะมอบของบำรุงขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลทุ่งพอ และรับชมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมทันท่วงที หากเกิดเหตุซุ่มโจมตีจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

          จากนั้นเวลา 14.00 น. ได้เดินทางต่อไปยังเทศบาลตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ประชุมสภาสันติสุขตำบลคูหา พร้อมพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับ นายตอผา  บาสา กำนันตำบลคูหา/ ประธานกรรมการสภาสันติสุขตำบล, คณะกรรมการสภาตลอดจนสมาชิกสภาสันติสุขตําบลคูหา ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาได้ร่วมพูดคุยรับฟังสภาพปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของชุมชน จากความต้องการของประชาชน ทั้งปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาประชาชนขาดที่อยู่อาศัย และปัญหายาเสพติดภายในชุมชน เพื่อนำสู่กระบวนการขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ ภายหลังร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลแล้ว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลายังได้ร่วมงานเมาลิด ประเพณีสำคัญของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่  ณ  มัสยิดเกาะแดง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดินร่วมกัน ภายใต้ความแตกต่างของสังคมพหุวัฒนธรรม

          พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า สภาสันติสุขตำบลถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้ ซึ่งการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่จะมีการจัดตั้งประธานและคณะกรรมการสภาสันติสุขตําบลขึ้น โดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆในชุมชน สู่กระบวนการแก้ไขข้อขัดข้องนั้น ๆ โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้สภาสันติสุขตําบลจะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา สำหรับวันนี้ก็ได้มาร่วมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้นำนโยบายของ พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ และเกิดความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

          ต่อมา เวลา 16.00 น. พลตรี ศานติ  ศกุลตานาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เดินทางต่อไปยัง ฐานปฏิบัติการหมวดปืนเล็กที่ 3 กองร้อยทหารราบที่ 2533 สำนักสงฆ์บ้านทับหลวง หมู่ที่ 1 บ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะกำลังพล ร่วมรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยในห้วงที่ผ่านมา  พร้อมมอบของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลภายในหน่วย และพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจอีกทั้งได้เน้นย้ำกำลังพลต้องมีระเบียบวินัยและปฏิบัติภารกิจด้วยความไม่ประมาท ในการนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลายังได้ตรวจเยี่ยมโรงประกอบเลี้ยงภายในฐานปฏิบัติการปืนเล็กที่ 3 กองร้อยทหารราบที่ 2533 ซึ่งทางหน่วยได้ดูแลเรื่องอาหารให้แก่กำลังพลในแต่ละมื้อเป็นไปตามหลักโภชนาการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่กำลังพล อันเป็นพื้นฐานให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

************************

 144 total views,  6 views today