แม่ทัพภาคที่ 4 รวมพลัง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต.

           เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน  2563  เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  กระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไข พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับสื่อมวลชน พร้อมหารือ แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ประสานความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ ข้อเท็จจริง และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องสู่ประชาชนให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมี  นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, พลตำรวจตรี ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รองผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

          พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า สื่อมวลชนถือเป็น เป้าหมายสำคัญที่มีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อทุกคนถือเป็นผู้ที่เข้าถึงรากหญ้า เข้าถึงความต้องการของพี่น้องประชาชน และสะท้อนสิ่งเหล่านั้นไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสะท้อนมุมมองของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเอง กิจกรรมในครั้งนี้ ตั้งใจให้สื่อมวลชนได้สะท้อน การทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการร่วมกันพัฒนา เดินหน้าสร้างสันติสุข รวมทั้งได้ร่วมกำหนด ทบทวนถึงบทบาทหน้าที่การทำงานของสื่อมวลชน และการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขององค์กรสื่อมวลชนให้มากยิ่งขึ้น  พร้อมนำข้อเสนอแนะที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้  มาปรับปรุง แก้ไข และดำเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น บทบาทสำคัญของสื่อ ณ ปัจจุบันต้องมองในหลายมิติ ด้วยความเข้าใจในบริบทและสถานการณ์ พร้อมนำเสนอข้อเท็จจริงให้กับสาธารณะชนได้รับทราบ ในมุมมองใหม่อย่างสร้างสรรค์และเป็นข้อเท็จจริง เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เห็นถึงความถูกต้อง ความรักความสามัคคี และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำ และฝากถึงการทำงานของสื่อมวลชน กับการเข้ามามีบทบาทช่วยลดการนำเสนอข่าวสารที่เป็นข่าวบิดเบือน หรือ (Fake news) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน

          ด้าน นายรพี มามะ  อุปนายกบริหารสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่ วันนี้รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรม สานสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมพบปะพูดคุย เสนอแนะ แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน กับ พลโท​ เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะผู้บังคับบัญชา ทำให้เห็นว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับสื่อมวลชนอย่างแท้จริง ในวันนี้สื่อมวลชนได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการทำงานต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น  สิ่งสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ คือการสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการการทำงานให้สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  เพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

          สำหรับกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดชายแดนใต้ครั้งนี้ ได้มีการเสวนา เกี่ยวกับ “บทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมทั้งจัด Workshop แลกเปลี่ยนมุมมอง การทำงานสร้างความเข้าใจ เพื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างสื่อมวลชนกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ไปสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

*******************************

 3,333 total views,  183 views today