ฉก.นราธิวาส จัดกิจกรรมไทยพุทธ-มุสลิม ดำนาปลูกข้าว สืบสานภูมิปัญญา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         เมื่อวันที่ 18 พ.ย.63 เวลา 1430  พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางเป็นประธาน เปิดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม สนับสนุนส่งเสริมการดำนาปลูกข้าว เพื่อพัฒนาที่ดินเปรี้ยว ที่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีนายสังคม  เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ พันตำรวจโท เฮรามาน  เจ๊ะดี รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตากใบ ผู้นำท้องที่ และประชาชนชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม ในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ กล่าวคือที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ไขปัญหาในเรื่องดินเปรี้ยว ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำการเพาะปลูกได้ ทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงร่วมกับทุกภาคส่วน มาส่งเสริมการปลูกข้าว โดยใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมือง คือ พันธุ์ซีบูกันตังและพันธุ์หอมกระดังงา ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียง มีคุณค่าทางอาหาร ประการต่อมาการใช้พื้นที่มาเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย  จะช่วยให้รอดพ้นวิกฤตอาหารในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์โควิด-19  ด้วยการหุงข้าวกินเอง ปลูกผักรอบบ้าน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          ที่สำคัญประชาชนในพื้นที่มีพี่น้องพุทธ พี่น้องมุสลิม อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมาอย่างยาวนาน ก็ได้มารักษาต่อยอด ได้ร่วมกันดำนาตามวิถีชีวิตดั้งเดิม และสืบสานภูมิปัญญาอีกด้วย

*************************************

 165 total views,  6 views today