พลตรีไพศาล หนูสังข์ ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิค-19

           เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุย รับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา จาก นางอมรมาศ  จันทรดี ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านปิยามุมัง และสมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ โดยรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงาน พร้อมมอบ นโยบายในการบริหารจัดการภายในฟาร์มฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ให้ฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฟาร์มฯมีงานทำ มีรายได้ พอเลี้ยงครอบครัว ได้เรียนรู้การทำเกษตร ปศุสัตว์ และประมง อย่างถูกหลักวิชาการ และรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน และมีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านปิยามุมัง ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริง จังหวัดปัตตานี

           ทั้งนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์  ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 หลังมอบความรับผิดชอบให้ฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นผู้ดูแล โดยปัจจุบัน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ได้สิ้นสุดโครงการลงแล้ว แต่องค์ความรู้ การน้อมนำหลักการ เกษตรทฤษฎีใหม่ (โคก หนอง นา โมเดล ) มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ผลกระทบขาดรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ยังถูกพัฒนาและต่อยอดโดยเข้าสู่ระบบเดิมของฟาร์มตัวอย่าง โดยมีผู้จัดการฟาร์มโครงการตัวอย่างฯ และสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ การนำเอาผลผลิตภายในฟาร์มมาเรียนรู้ มาแปรรูปเพื่อเรียนรู้ รักษาสภาพต่อยอด สู่สหกรณ์ฟาร์มตัวอย่าง หรือรัฐวิสาหกิจชุมชน พัฒนาเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้อยู่คู่กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

*************************

 183 total views,  3 views today