แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564

            เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมเฟรนด์ลี่เทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรมในการปลูกฝังและถ่ายทอดสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ให้สามารถเป็นเยาวชนผู้มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเองต่อสังคมและต่อการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีคุณภาพตามสภาพของเยาวชนที่รับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเป็นตัวกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นำไปสู่การเชื่อมต่อความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องต่อไป

           สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และผู้แทนต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 71 คน ภายในกิจกรรมจัดให้มีการรับฟังบรรยายจากสำนักงานการศึกษาเอกชน หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิทยากรแนะแนวการศึกษาจากบริษัทตั้งใจเรียน ตลอดจนการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนงาน และทัศนะศึกษาเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริฯ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน คือวันที่ 15- 17 มีนาคม 2564

*****************************

 8,448 total views,  18 views today