หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47เร่งซ่อมแซม “ฝายมีชีวิต” บ้านกูวา เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

            หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลห้วยกระทิง ช่วยกันปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างของ “ฝายมีชีวิต” ณ โครงการ “ฝายมีชีวิต” บ้านกูวา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยยึดหลักตามศาสตร์พระราชา และดึงความร่วมมือทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ โดยจะเน้นชุมชนเป็นหลักสำคัญ เพราะคือผู้ที่ใกล้ชิดแหล่งน้ำ ต้องเป็นผู้รักษาและรับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งทุกครั้งที่ไปทำฝายจะได้เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และการช่วยเหลือเอื้ออาทรกันทั้งหมู่บ้าน ทั้งคนนอกที่ไปช่วย จึงเรียกได้เต็มปากว่า ฝายมีชีวิตและคือการปรองดองที่แท้จริง

            สำหรับฝายมีชีวิตแห่งนี้ ถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจ ของชาวบ้านในพื้นที่ได้สร้างฝายมีชีวิต ด้วยหลักการของฝายที่ว่า “คนไม่ได้สร้างฝาย แต่ฝายสร้างคน” ซึ่งการสร้างฝายมีชีวิตยึดหลักการปรองดองกับธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อให้ชุมชนใช้งานได้จริงเน้นโครงสร้างและรูปแบบ ให้ใช้ได้กับทุกสภาพภูมิประเทศและวัสดุที่หาใช้งานได้ง่ายในชุมชนเป็นวัสดุธรรมชาติทั้งหมด ฝายมีชีวิตใช้ทุนท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบในหมู่บ้านและแรงงานชาวบ้าน ช่วยกันสร้างบริหารและซ่อมแซมฝายของตนเองซึ่งถือเป็นนวัตกรรมชุมชน ได้มาเรียนรู้ข้อมูลน้ำของชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้เกิดในระดับฐานราก หรือเป็นการแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมด้วยชุมชนเอง

****************************

 150 total views,  6 views today