อำเภอสายบุรี นำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 “ส่งกำลังใจให้ทุกคนสู้ไปด้วยกัน”

             วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านกะลาพอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสายบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการทดลองฉีดวัคซีนโควิด-19 ในชุมชน โดยในครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม 607 (อายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค) จำนวน 302 คนและกลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี จำนวน 536 คน รวม 838 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนและเป็นการทดลองระบบเพื่อพัฒนาการดำเนินการฉีดวัคซีนฯในพื้นที่อื่นของอำเภอสายบุรี ต่อไป

          

            โดยการฉีดวัคซีนนอกสถานบริการครั้งนี้ ได้สร้างความประทับใจให้แก่ชาวสายบุรีเป็นอย่างมาก แม้จะพบปัญหาอาการอันไม่พึงประสงค์ อยู่ บ้าง แต่โดยภาพรวมแล้ว ประสบผลสำเร็จ และ จะเป็นต้นแบบในการ ฉีดวัคซีน นอกสถานบริการในพื้นที่ อื่นๆต่อไป

******************************

 297 total views,  12 views today