ยะลา ย้ำ! งดเดินทาง เข้า – ออกพื้นที่ ควบคุมสถานการณ์โควิด-19

             เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ อส. และฝ่ายปกครอง ประจำด่านตรวจบ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งเป็นด่านรอยต่อจังหวัด ยะลา-ปัตตานี ด่านแรกก่อนเข้าสู่เขตเมือง เข้มข้นมาตรการการเดินทางข้ามจังหวัด เน้น ทุกคนที่เดินทางเข้ามาจะต้องมีหนังสือขออนุญาต สแกน QR Code จ.ยะลา หยุดเชื้อเพื่อชาติ ตามมาตรการสาธารณสุข สำหรับผู้ที่หนังสือใบอนุญาตหมดวัน ไม่ต่อก็ไม่สามารถเข้าจังหวัดได้ ขณะที่ ล่าสุด ศบค. ได้ประกาศระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิด ให้ จังหวัดยะลา เป็น 1 ใน 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พร้อมกับขยายล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว บังคับใช้ 3 ส.ค 64 เป็นต้นไป

            ปลัดอำเภอเมืองยะลา คุณโนรือมา บือราเฮง  บอกว่า หลัง จ.ยะลา ได้ขยายเวลา มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน จำกัดการการเดินทางหากไม่มีความจำเป็น ซึ่งของเดิมที่หมดในวันนี้ (2 ส.ค 64) ได้มีประชาชนมาต่ออายุใบอนุญาตเข้าจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชน ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าออกประจำ รวมทั้ง ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าจังหวัดยะลา ครั้งแรก ด้วย ซึ่งทุกคนก็จะต้อง สแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) ก่อนเข้าจังหวัด ตอนนี้การต่อ และขอใบอนุญาต ซึ่งนอกจากจะไปทำได้ที่อำเภอ แล้ว ประชาชนที่มีความจำเป็นก็สามารถขอทำที่หน้าด่านได้เลย ซึ่งจะอนุญาตเป็นไปรายๆ ไปดูเหตุผลและความจำเป็นจริงๆ

            ทั้งนี้ จ.ยะลา ได้ออกมาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดยะลา โดยให้งดการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดยะลา เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ และเอกสารรับรองความจำเป็น ควบคู่กับเอกสาร/หลักฐาน (QR Code) ที่ได้บันทึกข้อมูลการเดินทางผ่านเว็บไชต์ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ https://covid-19.in.th/ ต่อหัวหน้าด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจ และให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่ จังหวัดยะลาทุกคนสแกน QR Code (YALA SAFE ALERT) ณ ด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัดยะลา

            กรณีที่มีผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้าพื้นที่จังหวัดยะลา ให้หัวหน้าด่านตรวจแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ โดยทันที เพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน รวมทั้ง ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจรอยต่อพื้นที่จังหวัดทุกแห่ง ตรวจสอบยานพาหนะที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดยะลาทุกคัน และตรวจสอบเอกสารประกอบการเดินทางอย่างเข้มงวดและจริงจัง เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

************************************

 321 total views,  3 views today