ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 64 เน้นย้ำ! อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการโควิด-19

            เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64 เวลา 09.30  – 15.00 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2564 นอกที่ตั้ง ของกำลังพล หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ 1. กรมทหารราบที่ 152 ณ กองอำนวยการฝึก และตรวจสอบ เป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด กรมทหารราบที่ 152 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และ 2. กองพันทหารม้าที่ 31 กองพลทหารราบที่ 15 ณ ตรวจสอบ เป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด กองพันทหารม้าที่ 31 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

            โดย พลตรี ไพศาล หนูสังข์ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยม พร้อมเข้าฟังรับฟังบรรยายสรุปการฝึก หมู่ ตอน หมวด และการเตรียมตั้งแต่ภาคที่ตั้ง-ภาคสนาม การให้คำสั่งยุทธการ สถานีเข้าตี สถานีตั้งรับ การร่นถอย และการปฏิบัติ ปปส. รวมถึงชมการปฏิบัติรบหน่วง ตรวจดูการวางตัว และแผนการยิงสนับสนุน ค.81 พร้อมทั้งชมการปฏิบัติการวางตัวแนวขั้นการรบหน่วง และการเข้าตีเร่งด่วน โดยหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 ได้ทำการฝึกเป็น หน่วย หมู่ ตอน หมวด เพื่อเป็นการฝึกในการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังพลในหน่วย ซึ่งมุ่งเน้นให้มีมาตรฐาน ตั้งแต่รายบุคคล จนถึงการฝึกเป็นหน่วยขนาดใหญ่, เป็นการฝึกการใช้เครื่องมือหลัก, รายบุคคล เพื่อให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาระกิจต่างๆ ได้ทันท่วงที เหมาะสมกับสถานการณ์ และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งให้สอดคล้อง สามารถปฏิบัติตาม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันเวลา บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีศักยภาพ และเต็มความสามารถ และเป็นต้นแบบของการมีระเบียบวินัยที่ดีให้แก่กำลังพลในหน่วย และกองทัพบก อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและเป็นการตรวจสอบความพร้อมของอาวุธ ยุทโธปกรณ์ของหน่วย เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกภารกิจของหน่วย และกองทัพบกต่อไป

            ทั้งนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ได้ให้คำแนะนำและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึก เน้นย้ำการฝึกให้ปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนระเบียบการนำหน่วย เพื่อให้กำลังพลที่เพิ่งเข้ารับการฝึกได้เห็นภาพขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างชัดเจน รวมถึงความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชา ตั้งแต่ระดับ ผบ.มว.- ผบ.หมู่ ตลอดจนสั่งการ ให้ผู้บังคับหน่วย กำกับดูแล การฝึก ให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการพักอาศัยให้อยู่ในระบบปิด แบบ Bubble and Seal จำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการฝึกเท่านั้นซึ่งให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก และทางสาธารณสุขจังหวัดกำหนด

*****************************

 168 total views,  3 views today