ผบ.พล.ร.15 เดินทางลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่

              พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พร้อมด้วย พันเอก พิเชษฐ์ ชุติเดโช เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 15 , พันเอก อรรตชัย ประสพบุญ  รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 15 และคณะ  เดินทางลงพื้นที่ เพื่อติดตามความคืบหน้าและสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ด้านการส่งกำลังบำรุง ณ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์  ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยได้รับฟังผลการปฏิบัติงานของหน่วย และปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการวางแผน แก้ไขปัญหา และปลดเปลื้องงานด้านการส่งกำลังบำรุง ตามนโยบาย สั่งการ ของพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  พร้อมทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 จำนวน 3 หน่วยได้แก่ 1. กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 , 2. กองพันส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่15 และ 3. กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่15 ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15  ได้เน้นย้ำ กรอบการดำเนินการ และการประเมินผล ทุก วงรอบ 3 เดือน ให้มีความคืบหน้า ตามลำดับ การดำเนินการบริหารจัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สำคัญโดยเฉพาะยุทโธปกรณ์หลัก, ยุทโธปกรณ์สำคัญ และการปรับปรุงระบบรายงานสถานภาพ มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งเน้นย้ำ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะต้องกวดขัน และกำกับดูแลการปรนนิบัติบำรุง ตลอดจนการดูแลรักษายุทโธปกรณ์ที่ได้รับอย่างใกล้ชิด รวมทั้งปลูกฝังให้กำลังพลภายในหน่วย   มีความรักและห่วงแหนต่อยุทโธปกรณ์ของ ทบ. ทั้งนี้พึงระมัดระวังอย่าให้อาวุธยุทโธปกรณ์ถูกลักขโมย โดยเฉพาะหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่ จชต. และใกล้เคียง ต้องมีมาตรการป้องกันเป็นพิเศษ เน้นวันหยุดราชการและห้วงเวลากลางคืน ตลอดจน การพัฒนาระบบ รปภ.คลังอาวุธ และคลังเก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด รวมถึง การซ่อมปรับปรุงอาคารสถานที่ทำงาน และบ้านพักอาศัยต้องซ่อมแซมอย่างจริงจังเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของกำลังพล

               พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15  ได้พบปะ และใ้ห้กำลังใจกำลังพล กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 โดยได้มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติตน ให้แก่กำลังพล เน้นย้ำปลูกฝัง การแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความหวงแหนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ความเป็นทหาร  ความเข้าใจนำไปสู่การปฎิบัติ การรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ การมีวินัย และการเสียสละ กำลังพลต้องไม่สร้างเงื่อนไข ทั้งภายในหน่วย และนอกหน่วยที่ตั้ง  รวมทั้งให้กำลังพลปฎิบัติตนภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ตลอดจน ขอให้กําลังพลมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

                จากนั้น เดินทางต่อไปยัง ห้องสมุดมีชีวิตTK.park ค่ายลพบุรีราเมศวร์ เยี่ยมชมการดำเนินงาน โดย พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ได้เข้าไปให้ กำลังใจ บุตรหลานกำลังพล พร้อมทั้งกล่าวชื่นชม ในความกล้าแสดงออก และฝึกการอ่านออกเสียง ซึ่งห้องสมุดมีชีวิตTK.park  จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาชน เด็กเยาวชน กำลังพลและบุตรหลาน ได้ฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้การประยุกต์ต่าง ๆ เพิ่มเติมจากการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นแหล่งค้นหาความรู้ของประชาชน เด็กเยาวชน กำลังพลและบุตรหลานที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ของตนเอง หรือใช้ประโยชน์เพื่อความบันเทิง โดยมีผู้ให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด และเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  เป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งในลักษณะห้องสมุดชุมชน แหล่งค้นคว้าข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต และศูนย์บริหารจัดการความรู้เพิ่มเติมภายในชุมชน ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชน เด็กเยาวชน กำลังพลและครอบครัวภายในค่ายลพบุรีราเมศวร์ ด้านค่าบริการการใช้คอมพิวเตอร์จากร้านอินเตอร์เน็ตอีกด้วย

**************************

 180 total views,  3 views today