แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

               เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)  เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ หรือ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ และศิลปวัฒนธรรม โดยมีคุณคนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4, ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพภาคที่ 4, สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 และกำลังพลร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

 

               พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2423 ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 และทรงอยู่ในราชสมบัติเป็นเวลา 15 ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2468 รวมพระชนมายุ 45 พรรษา พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถได้ประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญหลากหลายด้าน อาทิด้านการปกครอง และการทำนุบำรุงประเทศ ทรงปรับปรุงการปกครองแผ่นดินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีการจัดแบ่งเป็นจังหวัด มณฑล ภาค และยังได้ทรงจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทรงริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่า และกองลูกเสือขึ้น ด้านการศึกษา โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการประถมศึกษา 2464 ทรงตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือน และด้านประเพณี วัฒนธรรม วรรณคดี ทรงพระราชทานแบบธงชาติ ประกอบด้วย แถบสีน้ำเงิน สีขาว และสีแดง เป็น 5 ริ้ว ดังที่ปรากฏเห็นเช่นปัจจุบัน ได้พระราชทานนามว่า “ธงไตรรงค์” นอกจากนี้พระองค์ได้พระราชทานกำเนิด หน่วยทหารค่ายวชิราวุธขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2494 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานนาม ให้ค่ายทหารแห่งนี้ว่า “ค่ายวชิราวุธ”

****************************

 1,356 total views,  3 views today