ผอ.ศปพร. มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย

            เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางมาเป็นประธานการประชุม มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีทั้งหมด 16 แห่ง

           โดยพลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับฟังบรรยายสรุป พร้อมทั้งชี้แจงการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในภาพรวม จากผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ จำนวน 16 แห่ง พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยสืบสาน รักษา ต่อยอด งานตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างฯสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฯ มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ได้เรียนรู้การทำเกษตร และปศุสัตว์ อย่างถูกหลักวิชาการ และรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน อีกทั้งมีมาตรการการระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ให้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในพื้นที่ บูรณาการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในรูปแบบชุมชนเพื่อชุมชน เป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจในพื้นที่ภายใต้พหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ก่อเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป รวมถึงได้เน้นย้ำการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการให้พื้นที่ทำกิน เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในแก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันเอก อังคาร พร้อมสุข

           เสนาธิการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวคณะคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 1-4 หรือผู้แทน สถานีพัฒนาที่ดินยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

*************************

 1,431 total views,  3 views today