ผบ.พล.ร.15 เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล “เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก”

             เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 1500 น. ที่ ลานพื้นแข็ง ศาลาสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย  ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นประธานพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2565 เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก  โดยกองพลทหารราบที่ 15 ได้ประกอบพิธีทางทหารที่สำคัญและทรงเกียรติ คือ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล โดยผู้เข้ามารับราชการทหารทุกนายได้เข้าร่วม เพื่อแสดงถึงความเป็น “ทหาร” อย่างสมบูรณ์ ซึ่งทหารทุกนายจะต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ทหารของกองทัพบก มีความรักความสามัคคี พร้อมอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตย ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถด้วยความเป็นทหารอาชีพ พร้อมใช้ศักยภาพของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ปฏิบัติในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น ดำรงตนเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และสร้างความสงบสุขให้กับประชาชน ตามอุดมการณ์กองทัพบก “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” ต่อไป โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  หัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพล เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

                ทหารราบที่ 15 ได้อ่านสาส์น พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสวันกองทัพไทย ประจำปีพุทธศักราช 2565  กล่าวว่า เพื่อนทหารที่รักทุกท่าน วันกองทัพไทย วันแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงนำเหล่าทหารกล้ากระทำยุทธหัตถี จนมีชัยชนะ เหนือพระมหาอุปราชา ทรงกอบกู้เอกราชและประกาศอิสรภาพ ให้คนไทยมีผืนแผ่นดินไทย นับว่าเป็นวีรกรรมอันสำคัญยิ่ง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ฯและเหล่าบรรพชนทหารกล้าที่ยอมเสียสละ ชีวิต และเลือดเนื้อเป็นชาติพลี สืบต่อเนื่องมาจวบจนถึงทุกวันนี้ ขอให้เพื่อนทหารทุกนาย สำนึกและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อประเทศชาติ ร่วมแรง ร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพิทักษ์รักษาปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ธำรงไว้ซึ่งอธิปไตย และผลประโยชน์ของประเทศชาติ เพื่อความมั่นคง ความสงบสุขของส่วนรวม ด้วยความเสียสละ อดทน สามัคคี ชื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย ประพฤติตนอย่างมีเกียรติ เป็นทหารอาชีพ และขอให้ทหารทุกนาย ยึดมั่น และรักษาสัจวาจา ที่ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล อย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตในฐานะทหารของชาติ เพื่อช่วยกันสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับกองทัพไทย และประเทศชาติสืบไป

              จากนั้น พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้นำทหาร กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยกล่าวว่า

  • ข้าพเจ้า จักยอมตายเพื่ออิสรภาพ และความสงบแห่งประเทศชาติ
  • ข้าพเจ้า จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา
  • ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
  • ข้าพเจ้า จักรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • ข้าพเจ้า จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทั้งจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความยุติธรรม
  • ข้าพเจ้า จะไม่แพร่งพรายความลับ ของทางราชการทหารเป็นอันขาด

*****************************

 6,420 total views,  6 views today