วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม

วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉลองพระเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเป็นวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
วันฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คน) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธี ฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

 2,198 total views,  2 views today