รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน ชุดคุ้มครองตำบล จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.30 น. ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจยะลา ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าในพื้นที่ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเสริมสร้างเข้าใจและการสร้างความตระหนักรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ และการขับเคลื่อนหน่วยชุดคุ้มครองตำบล และสนับสนุนแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี พลตรีธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ผู้แทนกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ตัวแทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา, เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ในพื้นที่และส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม
ทั้งนี้ คณะได้รับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของหน่วยด้านการสร้างความตระหนักรู้ การประชาสัมพันธ์และการขับเคลื่อน ชคต.ในด้านงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ตามภารกิจงานข้อสั่งการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าในทุกมิติ โดยที่ผ่านมาหน่วยที่รับผิดชอบได้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆ ตลอดจนด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย รวมถึงขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ ชคต. ทั้งการฝึกเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ด้านพลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการติดตามสร้างความตระหนักรู้การประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนหน่วย ชคต. และสนับสนุนแผนเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติภารกิจตามศักยภาพที่มีในแต่ละหน่วย ปฏิบัติงานตามกรอบและแนวทางที่กำหนด กำชับให้ทุกส่วนกำหนดมาตราการ กฏระเบียบ ข้อบังคับต่างๆให้ชัดเจน โดยเฉพาะ ชคต. ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภารกิจสำเร็จ พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามข้อมูล และรู้เท่าทันข่าวสารอย่างรอบคอบ เพราะปัจจุบันผู้ก่อเหตุรุนแรงได้มีการเคลื่อนไหวในหลายรูปแบบ, การควบคุมพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายต่อเหตุเฉพาะหน้า ตลอดจน เน้นย้ำกำลังพลปฏิบัติด้วยความไม่ประมาท กำลังพลต้องมีความพร้อมและตื่นตัวตลอดเวลา ทั้งนี้การสร้างเสริมความเข้าใจกับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบควบคู่กับการปฏิบัติงานด้านการข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
—————————————-

 192 total views,  3 views today