วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เปิดโครงการต้นกล้าประชากรคุณภาพ ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เปิดโครงการต้นกล้าประชากรคุณภาพ ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อ.เมือง จ.ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ได้จัดโครงการต้นกล้าประชากรคุณภาพ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษามีความรัก ความศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง โดยได้รับเกียรติจากพลโท ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา 316 คนเข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิต กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ “การใช้ชีวิตอย่างไรไม่ประมาท” “TO BE NUMBER ONE สานสัมพันธ์หรรษา” กิจกรรมฐานการเรียนรู้ กิจกรรม Walk Rally กิจกรรม “ราตรีแห่งความรัก” กิจกรรมรอบกองไฟ และกิจกรรมเทียนส่องใจ
นางสมพร กิติสาธร ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการปรับตัว เรียนรู้ ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา วิถีการดำเนินชีวิต จึงได้จัดโครงการต้นกล้าประชากรคุณภาพขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2565 เพื่อหลอมรวมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นหนึ่งเดียว สามารถอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังอุดมการณ์ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักพ่อแม่ รักครู รักเพื่อน รักองค์กร เป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงาน เป็นทีม เรียนรู้กฎระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ สังคม สามารถ ประพฤติ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และปรับตัวดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข.

 396 total views,  6 views today