ส่งเสริมกำลังพลฝึก “มวยไทย” สืบสานศิลปะการป้องกันตัวของชาติไทย รักษาไว้ซึ่งมรดกของชาติ

🥊ผบ.พล.ร.15 ส่งเสริมกำลังพลฝึก “มวยไทย” สืบสานศิลปะการป้องกันตัวของชาติไทย รักษาไว้ซึ่งมรดกของชาติ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก 🥊

📝เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 1300 น. ที่
อาคารอเนกประสงค์ KK STADIUM กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายพระยาเดชานุชิต ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกศิลปะแม่ไม้มวยไทย ของกำลังพล กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 โดยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 ฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวมวยไทย ซึ่งการฝึกดังกล่าว เพื่อให้กำลังพลของหน่วยตระหนักถึงศิลปะแม่ไม้มวยไทย รู้จักระเบียบ และประเพณีการฝึก, เรียนรู้ท่าการต่อสู้, สามารถใช้ทักษะมวยไทยในการป้องกันตัวได้ พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ของชาติไทย โดยมี พันโท พัศวีร์ โปชะดา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 พร้อมด้วยกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ

▶️ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาสั่งการในการประชุม ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก วาระปกติ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้กีฬามวยไทยให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนำความรู้ที่ใด้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมสืบสาน และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย รวมถึงสร้างนักกีพามวยไทยไปสู่ระดับชาติ และระดับอาชีพ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกำลังพล ครอบครัว และเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีขีดความสามารถในการป้องกันตัวและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล ยาเสพติดมีสมรรถภาพร่างกายที่ดี รวมถึงบุคลิกภาพและลักษณะท่าทางทหารที่ดี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกล้าหาญ และมีระเบียบวินัย

▶️ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว กล่าวว่า กองพลทหารราบที่ 15 ปฎิบัติตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในการส่งเสริม สืบสาน กีฬามวยไทย ศิลปะการป้องกันตัวของคนไทย เพื่อให้กำลังพลของหน่วย ได้ออกกำลังกาย และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีทักษะ และมีความพร้อมในการต่อสู้ระยะประชิด โดยการใช้ทักษะศิลปะมวยไทยในการป้องกันตัว เสริมสร้างสมรรถภาพด้านร่างกายให้แข็งแรง สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม ภายในหน่วย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกำลังพล ครอบครัวและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีขีดความสามารถในการป้องกันตัว อีกทั้งยังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สนับสนุนส่งเสริมให้กำลังพลใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติดมีสมรรถภาพที่ดี รวมถึงบุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางทหารที่ดี ส่งเสริมให้กำลังพลเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกล้าหาญ และมีระเบียบวินัย ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ เพื่อสามารถพัฒนาต่อยอดให้กำลังพลไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้ต่อไป ◀️◀️

 2,465 total views,  26 views today