องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคอลอกาเว หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ ในเขตตำบลศรีสาคร ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไอร์แตแตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไอร์แยงฯ, โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายสะกูปาฯ และโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายไอร์กาเซฯ พร้อมกันนี้ องคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไอร์แตแตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่ นายสะมะแอ กูโน ราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และคณะ ขอพระราชทานโครงการปรับปรุงฝายทดน้ำพร้อมระบบประปาภูเขา เพื่อช่วยเหลือราษฎร ตำบลศรีสาคร ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน รวมทั้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง ในปี 2564 กปร. อนุมัติงบประมาณ แก่กรมชลประทาน เพื่อดำเนินกิจกรรมปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ ความยาวรวม 13,989 เมตร และอาคารประกอบ ซ่อมแซมฝายทดน้ำเดิม ขุดลอกตะกอนทราย ปริมาตร 1,460 ลูกบาศก์เมตร และบูรณะทางลำเลียง ระยะทาง 1,000 เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สามารถส่งน้ำสนับสนุนด้านการอุปโภค-บริโภคให้แก่ราษฎรบ้านไอร์แตแต หมู่ที่ 5 (บางส่วน) และบ้านกำปงบารู หมู่ที่ 10 (บางส่วน) ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวนประมาณ 563 ครัวเรือน ราษฎร 2,067 คน รวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร จำนวนประมาณ 1,610 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งนี้กรมชลประทาน มีแผนปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไอร์แตแตเพิ่มเติม เพื่อขยายพื้นที่การส่งน้ำให้แก่ราษฎรเพิ่มเติมอีกจำนวน 30 ครัวเรือน โดยเสนอเข้าแผนงบปกติกรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
ช่วงบ่ายคณะฯ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดออันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2523 ให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อใช้สำหรับทำนา กรมชลประทาน ได้พิจารณางบประมาณในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก บริเวณเชิงเขาที่หมู่บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2526 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ ทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำที่บ้านปีแนมูดอ และมีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดทำโครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอให้เป็นที่ทำกิน โดยจัดส่งน้ำเข้าสู่แปลงให้ทั่วถึง และให้เป็นศูนย์สาขาที่ 2 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำปีแนมูดออันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนดิน ขนาดความจุประมาณ 90,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อมาเมื่อปี 2546 กปร. อนุมัติงบประมาณดำเนินกิจกรรมขุดลอกและปรับปรุงระบบส่งน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรบ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จํานวน 89 ครัวเรือน 1,125 คน มีน้ำอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี รวมทั้งสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ จำนวน 120 ไร่ ต่อมาได้มีการปรับปรุงและจัดตั้ง “กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดออันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยมีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 100 คน
นอกจากนี้ โครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอ เป็นศูนย์สาขาที่ 2 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้แก่เกษตรกรบ้านปีแนมูดอ ทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การปรับรูปแปลงนา การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรมวิชาชีพ การสาธิตในพื้นที่ เช่น ส่งเสริมการปลูกผักในร่องสวน ส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผล จัดทำแปลงตัวอย่าง การปลูกพืชไร่ในร่องสวนไม้ผล การปลูกผักยกแคร่ในบริเวณบ้าน และส่งเสริมการปลูกพืชผักบริเวณบ้านเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้ดูงานในพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองและประกอบอาชีพการเกษตรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป โอกาสนี้องคมนตรี ได้มอบพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่เกษตรกร พร้อมกับกล่าวถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อราษฎรในการประกอบอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาส มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับตั้งแต่ปี 2517 จนถึงกรกฎาคม 2563 จำนวน 395 โครงการ ซึ่งสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นเสมอมา
———————————-

 249 total views,  3 views today