พิธีปิดการแข่งขันเรือยอกองครั้งที่ 13 ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด

ที่คลองซัมปลีมอ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พันเอก ภาคภูมิ จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมพิธีปิด “โครงการแข่งเรือยอกอง สืบสานประเพณี ต้านภัยยาเสพติด และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน โดยใช้พหุวัฒนธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมี นายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่และทุกภาคส่วนร่วมจัดขึ้น เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ พัฒนาทุนทางสังคมที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน
—————————-

 249 total views,  3 views today