พิธีเปิดโรงเรียนพลเมืองนราธิวาส เพื่อสร้างพลเมือง รู้สำนึก หน้าที่ คุณค่าประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนพลเมืองนราธิวาส เพื่อสร้างพลเมือง รู้สำนึก หน้าที่ คุณค่าประชาธิปไตยกับความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อสังคม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนพลเมือง มวลชนองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
สำหรับโรงเรียนพลเมืองจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ ภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคีรี เป็นหนึ่งในแผนงานของสถาบันพระปกเกล้า เพื่อสร้างพลเมือง รู้สำนึก หน้าที่ คุณค่าประชาธิปไตยกับความเป็นพลเมือง ที่มีคุณภาพต่อสังคม โรงเรียนพลเมือง จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดดำเนินการสอน มีนักเรียน 55 คน ใช้เวลาเรียนจำนวน 8 ชั่วโมง ประกอบด้วย วิชาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลักการและคุณค่าประชาธิปไตย, วิชากฎหมาย และนโยบายสาธารณะ กับบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติ, การศึกษาข้อมูลความสำคัญต่อปัญหาและนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง และวิชาทักษะต่าง ๆ เช่น การป้องกันตัว การเรียนมีการบรรยายแบบมีส่วนร่วม อภิปรายกลุ่มตามประเด็นการศึกษา บทบาทสมมุติ กิจกรรมกลุ่ม ระดมความเห็นตามกรณีศึกษา ความสำเร็จ และความล้มเหลวต่อรัฐธรรมนูญ เสวนาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน และถอดบทเรียน จากนั้นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ร่วมพบปะมวลชน องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กลุ่มเสื้อเขียว) เพื่อพบปะพูดคุย ติดตามผลการดำเนินของศูนย์เรียนรู้ฯ ในห้วงที่ผ่านมา พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติให้กับสมาชิกกลุ่มเสื้อเขียว พร้อมกันนี้ ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้, ปลูกต้นไม้ ให้อาหารปลาและมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 20 ชุด
ในโอกาสนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมกลุ่มเสื้อเขียวฯ ที่ขับเคลื่อนงานในชุมชน หนุนเสริมการทำงานของภาครัฐ สร้างคุณภาพชีวิต ในมิติความมั่นคงทางอาหาร มิติความสงบสุขในสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มเสื้อเขียว เป็น กลุ่มที่ให้ความรักความสามัคคีบนพื้นฐานของความหลากหลาย นับเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่ม แม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ยังดำเนินไปได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ก็ได้สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเสื้อเขียว มาอย่างต่อเนื่อง ขอชื่นชมให้สมาชิกกลุ่มเสื้อเขียวได้ทำงานด้วยความรักและความเข้มแข็ง และขอเป็นกำลังใจให้สมาชิกกลุ่มเสื้อเขียวร่วมมือกันขับเคลื่อนในทุกกิจกรรม เพื่อพัฒนากลุ่มและศูนย์ฯ ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป โดยหน่วยงานภาครัฐจะคอยติดตามและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ฝากทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนให้มีความปลอดภัย ทั้งด้านความมั่นคงและภัยแทรกซ้อนในเรื่องยาเสพติด เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาสงบสุขอีกครั้ง
————————————————-

 649 total views,  13 views today