จก.พบ. เข้าพบ มทภ.4 หารือการดูแลสุขภาพจิตเคลื่อนที่และกำกับการดำเนินงานด้านเวชกรรมป้องกันในสนามของกำลังพลในพื้นที่ จชต. เพื่อการอนุรักษ์กำลังพลและคงขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 10.15 น. ที่ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท วุฒิไชย อิศระ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และ พลตรี ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก , พลตรี โชคชัย ขวัญพิชิต แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เนื่องโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วย พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่มอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบก จัดชุดแพทย์ดูแลสุขภาพจิตเคลื่อนที่และกำกับการดำเนินงานด้านเวชกรรมป้องกันในสนามให้แก่ กองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวขอบคุณกรมแพทย์ทหารบก ที่ทำให้เห็นภาพด้านการแพทย์เปลี่ยนไปมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการตอบสนองต่อกำลังพลดีขึ้นมากตามลำดับ ซึ่งผู้บังคับบัญชาต้องการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ให้ทันสมัย พร้อมกับโลกที่เปลี่ยนไป มั่นใจในการทำงาน และขีดความสามารถ รวมถึงศักยภาพของแพทย์ทุกคนที่อยู่ในกองทัพภาคที่ 4 เพราะเมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ ทั้งกับกำลังพล หรือภัยพิบัติต่าง ๆ เราทำด้วยดี ผ่านพ้นวิกฤติไปได้ด้วยดี และเป็นสิ่งดีที่หลายๆ พื้นที่ ช่วยส่งเสริม พัฒนา ด้านการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น จากนั้น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมคณะฯ ติดตามการทำงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการให้บริการกำลังพลที่ออกปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่จังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงที พร้อมกำชับในจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ แนะนำวิธีการปฏิบัติในการป้องกัน และควบคุมโรค รวมทั้งอุบัติเหตุที่จะเกิดแก่ทหาร เพื่อส่งเสริมสุขภาพของทหารทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่กำลังพล ทุกหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต่อมา เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ประจำหน่วยเฉพาะกิจ หมั่นทบทวน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่สม่ำเสมอ เพื่อสร้างความชำนาญแก่กำลังพลภายในหน่วย เพื่อช่วยเหลือชีวิต และลดอัตราการสูญเสียชีวิตของกำลังพล ตลอดจนช่วยประชาชนให้รับการรักษา ส่งต่อ ได้ทันท่วงที ก่อนเดินทางกลับ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ ติดตามการทำงานของศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนแยก จังหวัดนราธิวาส รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมชื่นชมและกำชับตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกให้นำยุทโธปกรณ์ของกองทัพ ที่เว้นว่างจากภารกิจทางทหารนำมาช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร โดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยและอยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งจะต้องรีบเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลในเวลาที่จำกัด เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลได้ทันเวลา และได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ
————————————–

 3,181 total views,  2 views today