เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและคณะ ติดตามดูแลการดำเนินงานด้านเวชกรรมป้องกันสนามในพื้นที่ จชต.

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.35 น. พลโท วุฒิไชย อิศระ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และ พลตรี ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก , พลตรี โชคชัย ขวัญพิชิต แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะฯ สักการะอนุสาวรีย์ พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร สักการะสถูปเจดีย์พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลาจตุรมุข เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยสายแพทย์ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 เพื่อมารับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วย พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่มอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบก จัดชุดแพทย์ดูแลสุขภาพจิตเคลื่อนที่ และกำกับการดำเนินงานด้านเวชกรรมป้องกันในสนามให้แก่ กองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับการเข้าถึงการบริการทางแพทย์ของกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม และการให้บริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ
?️พลโท วุฒิไชย อิศระ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กล่าวว่า การมาติดตามการทำงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยแพทย์โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทหาร ที่ให้บริการกำลังพลที่ออกปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่จังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดูแลสุขภาพอนามัยให้กำลังพลและประชาชนมีสุขภาพที่ดี เข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึง และได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ รวมถึงมารับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของโรงพยาบาล เพื่อนำไปปรับและแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยแพทย์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักในการรักษาพยาบาล ผู้ป่วย ทั้งอุบัติเหตุทั่วไป และกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่ รวมถึงโรคระบาดต่างๆ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วย สามารถนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพ ที่เว้นว่างจากภารกิจทางทหารนำมาช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และได้รับความเดือดร้อนด้านสุขภาพอนามัยให้เข้าถึง และได้รับการบริการรักษาพยาบาลที่ดี และมีคุณภาพ
ต่อมา เวลา 13.30 น. พลตรี ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก , พลตรี โชคชัย ขวัญพิชิต แพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะฯ เดินทางต่อไปยัง กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาได้กำหนดไว้ ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้หน่วยนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป นอกจากนี้คณะ ฯ ได้รับชมการตรวจสภาพความพร้อมรบ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพล และรับชมสาธิตการใช้รถพยาบาลและปัญหาข้อขัดข้องในการลงพื้นที่ปฏิบัติสนามจริง จากนั้น คณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ติดตามนวัตกรรมใหม่ของการตรวจสารเสพติดของทหารใหม่
??‍✈️โอกาสนี้ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้พบปะกำลังพลเนื่องในโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมหน่วย ทำให้ทราบถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของหน่วย ทั้งในด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ว่ามีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้จริง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บังคับบัญชา ในการสั่งใช้หน่วยตอบสนองภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจของกองพลทหารราบที่ 15 การสนับสนุนการฝึกรูปแบบต่างๆ การรักษาพยาบาล และการบริการทางการแพทย์ในสนาม รวมถึงการช่วยเหลือประชาชน ชื่นชมในความพร้อมของหน่วยที่ได้นำเสนอ ส่วนปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของหน่วยนั้น ทางกรมแพทย์ทหารบก จะนำกลับไปเพื่อสรุปหาแนวทางสนับสนุนหรือเป็นข้อแก้ไขในโอกาสต่อไป
—————————————-

 4,251 total views,  2 views today