แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญภาพรวมของการแก้ไขปัญหาพื้นที่ จชต.

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธาน ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำเดือนเมษายน 2566 เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงาน พร้อมเน้นย้ำนโยบายที่สำคัญในภาพรวมของการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตรี รักชาติ รัตนาศักดิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 4 จังหวัดภาคใต้ และหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ
โอกาสนี้ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานและกำลังพล ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม พร้อมแสดงความยินดี และกล่าวชื่นชมกำลังพลทุกจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ประเมิน และขอบคุณกลุ่มอาสาสมัครทุกอำเภอที่ดูแลพี่น้องประชาชนทุกชุมชน, ทุกตำบลตลอดห้วงเดือนรอมฎอนได้เป็นอย่างดี ทั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา พร้อมกำชับให้ทุกหน่วย ทุกฐานปฏิบัติการยกระดับการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ ให้มีความเตรียมพร้อม หมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอยู่เสมอ ขณะเดียวกันการดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ย้ำให้เจ้าหน้าทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และ แบ่งโซนรับผิดชอบการดูแลความปลอดภัยในชีวิต, ทรัพย์สินของประชาชน และ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพราะผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงพยายามสร้าง สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ยืนยันกำลังพลทุกนายใช้สิทธิ์เลือกโดยอิสระและการจะเลือกใคร เป็นเรื่องสิทธิเฉพาะบุคคล ขณะเดียวกันได้กำชับให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา ให้ปลูกฝัง รณรงค์ในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันโลกร้อน หมอกควัน และผู้บุกรุกหาของป่า
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมหารือและรับนโยบายการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ไม่หวังดี ที่อาจเข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ได้ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย
————————————————

 4,418 total views,  2 views today