เเม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ ลานสวนสาธารณะ KK PARK ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นำกำลังพลชาวค่ายสิรินธร ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 152, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 จัดงานลอยกระทงขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้จักรักษา หวงแหนคุณค่าของความเป็นไทย โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 พร้อมด้วยนายทหาร, นายสิบ ตลอดจนครอบครัวของกำลังพลภายในค่ายสิรินธรร่วมกิจกรรม
พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวค่ายสิรินธรให้ความสำคัญจัดงานวันลอยกระทง เพื่อร่วมกันสืบทอด ส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน ตั้งแต่บรรพชนจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป นับเป็นกิจกรรมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และ ค่ายสิรินธรได้จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อให้กำลังพลครอบครัวและบุตรหลานภายในค่ายฯ ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และที่สำคัญถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ทุกคนรักและหวงแขนช่วยกันรักษาทำนุบำรุงศาสและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณได้ขอขมาแก่พระแม่คงคาตามคติความเชื่อ และให้ทุกคนรู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวค่ายสิรินธร โดยเฉพาะบุตรหลานได้รู้จัก และได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงานของไทยอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมวันลอยกระทง ในค่ายสิรินธร แม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำกำลังพลร่วมลอยกระทง ณ สระน้ำ สวนสาธารณะ KK Park โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดไทย สวมผ้าไทย หรือชุดไทยประยุกต์ และผ้าพื้นถิ่นที่สื่อถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น กิจกรรมบนเวทีจัดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ และการแสดงต่างๆบนเวที จากแม่บ้านและลูกหลานของกำลังพล ตลอดจนการแสดงดนตรีสด เพื่อมอบความสุขในช่วงเทศกาลลอยกระทงแก่กำลังพล บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ทุกคนมีรอยยิ้มและความสุขแสดงออกถึงความรักสามัคคีของครอบครัวค่ายสิรินธร
——————————-

 1,966 total views,  2 views today