อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ งานด้านกิจการพลเรือนให้กับชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ จชต.

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ศูนย์กองกำลังประจำถิ่นท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี เฉลิมพงค์ คงบัว เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านกิจการพลเรือนให้กับชุดคุ้มครองตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามนโยบาย พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยมี พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า คณะผู้บังคับบัญชาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม
พลตรี เฉลิมพงค์ คงบัว เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ”อย่างที่ได้รับทราบทั่วกันแล้วว่า ในปีงบประมาณ 2567 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กรุณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการเมือง ด้วยการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน และชุดเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้แก่พี่น้องประชาชน สมาชิกอาสารักษาดินแดนที่เข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรมนี้ ถือว่าเป็นกำลังพลของชุดคุ้มครองตำบล ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานในทุกมิติ จึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการฝึกอบรม ให้ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ขอให้กำลังพลทุกนายตั้งใจรับการฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป“
สำหรับการฝึกอบรมพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านกิจการพลเรือนให้กับชุดคุ้มครองตำบล ประจำปี 2567 นั้น ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ซึ่งมีเจตนารมณ์ต้องการให้กำลังพลผู้ปฏิบัติงานในชุดคุ้มครองตำบล มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของชุดคุ้มครองตำบล ในพื้นที่หมู่บ้าน, ตำบล ที่ชุดคุ้มครองตำบลรับผิดชอบ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับชุดปฏิบัติการงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ และชุดเสริมสร้างความเข้าใจของหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด มีการแบ่งการฝึกออกเป็น 3 รุ่น ตามกลุ่มพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดยะลา , จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีกิจกรรมการรับฟังการบรรยายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ , การแก้ไขปัญหายาเสพติด, การเสริมสร้างหมู่บ้านฮูกุมปากัต นอกจากนี้ ยังมีการรับฟังการบรรยายความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะ และฝึกปฏิบัติการพูดในที่สาธารณะ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนบุคลิก ลักษณะท่าทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอีกด้วย

 14,200 total views,  2 views today