รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย กองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ซึ่งมีกำหนดการเสด็จฯ โดยใช้ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม ของการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ ให้เป็นด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเน้นย้ำกำลังพลให้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งความพร้อมด้านสถานที่ การรักษาความปลอดภัยทุกเส้นทาง รวมถึงการจัดการจราจรให้มีผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด และการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เพื่อไม่ให้มีข้อบกพร่อง และเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

 250 total views,  2 views today