ฝึกเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้

นที่ 12 พฤษภาคม 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ของ “การฝึกผู้นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งอยู่ในช่วงแผนการฝึกภาคที่ตั้ง ของชุดที่ 1 เป็นไปอย่างเข้มข้น โดยในครั้งนี้มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เข้ารับการฝึก ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 พฤษภาคม 2567 ตามแผนที่วางไว้ ทั้งแนวทางการฝึกการปฏิบัติงานทางยุทธวิธี, แนวทางการฝึกปฏิบัติงาน, การพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การฝึกภาคสนามในสัปดาห์ต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สร้างคนให้มีความพร้อมก้าวสู่ภาวะการเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง พร้อมเป็นกำลังหลักดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำหรับ การฝึก “ผู้นำ อส.จชต.” มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการฝึกทั้งหมดกว่า 1,200 นาย แบ่งออกเป็น 12 รุ่น มีรูปแบบการฝึกทั้งภาคที่ตั้ง และการฝึกภาคสนาม รวม 3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก / ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่มีการหารือแนวทางการฝึกร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกมิติ นำความรู้ที่ได้กลับไปขยายผลให้กับหน่วยของตนเอง เพื่อให้มีความพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน เพราะบุคคลเหล่านี้ คือกำลังประจำถิ่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

 202 total views,  2 views today