ฝึกอบรม เพิ่มทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน สร้างความปลอดภัยในพื้นที่

     

           เมื่อวันที่ กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ กองประจำถิ่นท่าสาป ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 12 ประจำปี 2563 โดยมี นายกองตรี วิโรจน์ ศรีขวัญ ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 1 กองบัญชาการกองอาสาอารักษาดินแดน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ฝึกอบรมเข้าร่วม                                           

          สำหรับการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 มีระยะเวลาในการฝึกจำนวน 10 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563 ผู้เข้าฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ จำนวน 8 นาย และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองยะลาที่ 2 อำเภอเบตงที่ 3 อำเภอยะลาที่ 4 อำเภอรามันที่ 5 อำเภอบันนังสตาที่ 6 อำเภอธารโตที่ 7 กองร้อยบังคับการและบริการที่ 2 และกองร้อยปฏิบัติการฝึกที่ 1 จำนวน 96 นาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ มีทักษะและขีดความสามารถด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การจัดระเบียบสังคม การป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและการปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ การพัฒนาและสร้างมวลชน พร้อมทั้งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานกำลังหลักในพื้นที่ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าระงับเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อได้รับแจ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

          ด้าน รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมอบรมฯ ว่า ขอให้ทุกคนได้ฝึกฝนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเติมที่และสม่ำเสมอซึ่งเป็นการฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษฯ สิ่งที่จะต้องปฏิบัติต่อเนื่องคือการทบทวนวิชาที่เราฝึกมาเพื่อเตรียมความพร้อม มีประสิทธิภาพ มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพราะท่านคือบุคคลที่จะต้องรักษาความปลอดภัยประชาชนและสถานที่สำคัญ เพื่อดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราต่อไป

****************************

 891 total views,  6 views today