รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 นำกำลังพล จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต”

            กิจกรรมโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้จัดโครงการฯ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษเข้าสู่ชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียน ที่พูด อ่าน เขียน ไม่คล่อง ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตามความมุ่งหมายของ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ด้วยการประสานความร่วมมือกับคณะครู ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ร่วมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการฯ 

            โดยพันโท ภัทราวุธ หาญมนตรี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้นำกำลังพลหมวดทหารพรานหญิง  ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดำเนินการด้านนันทนาการ เพื่อปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้สนุกสนานและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เสริมทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียน และมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนโต๊ะปาเกะ ได้ศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ต่อไป

            จากการทำกิจกรรมดังกล่าว ทั้งคณะครูและนักเรียนต่างมีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการร่วมกิจกรรม และมีความมุ่งหวังให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกบ่อย ๆ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้สึกน่าสนใจและกระตือรือร้นที่จะศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนโต๊ะปาเกะ ต่อไป

**************************

 162 total views,  3 views today