กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565 ณ ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี

เมื่อ13 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ที่ เขาพระศรีศากยมุณีพุทธโคดม 85 พรรษา องค์ราชันย์ ค่ายสิรินธตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พร้อมนำกำลังพลและพุทธศสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบฐานพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวไทยพุทธไม่ให้สูญหายไป ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กำลังพลและพุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญของทางศาสนาพุทธ และนำหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมีกำลังพลและครอบครัว ในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
วันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 การแสดงธรรมครั้งนั้น ทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า ขออุปสมบทกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
—————————–

 2,622 total views,  22 views today